Wolne-dziennikarstwo.pl - [PORADNIK STUDENTA] Spożywanie alkoholu poza domem
wolne dziennikarstwo


Mandat za piwo, czyli co dalej?

Prędzej czy później każdy daje się złapać na łamaniu prawa. Tak przynajmniej od dziecka zapewniał mnie o tym mój własny ojciec. Jedyną niesprawiedliwością czy kwestią ryzyka jest to, czy akurat Ciebie złapią za pierwszym czy za pięćdziesiątym razem.

Poniżej przedstawiam krótki poradnik o tym jak zachować się w momencie, kiedy dwójka smutnych funkcjonariuszy grzecznie prosi o Twoje dane osobowe, jednocześnie spoglądając na niedokończoną butelkę piwa.

Na początek krótkie przypomnienie, co wolno robić, a czego nie. Warto przy tym zaznaczyć, że artykuł został wzbogacony komentarzem Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Policji w Opolu oraz sprawdzony przez jednego z profesorów Wydziału Prawa na UO. Pełniejszą wersję przygotowania teoretycznego znajdziecie w artykule Mateusza Tusińskiego. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Spożywanie alkoholu poza domem – podstawa prawna

Pierwszą informacją, jaką należy zweryfikować, są potocznie stosowane tzw. "miejsca publiczne". Zarówno oryginalny test ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., jak i jej późniejsze nowelizacje, nie podają tego terminu ani związanych z nim definicji. Oprócz powszechnie znanych miejsc, gdzie zakaz obowiązuje, jakimi są tereny placówek oświatowych, zakładów pracy, środki transportu publicznego, są to: ulice, parki i place oraz miejsca i obiekty, gdzie czasowy lub stały zakaz jego spożywania wprowadziła rada gminy.

Miejsca wyszczególnione przez Radę Gminy Opole, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu: stragany,  kioski nie posiadające sali sprzedaży i punkty małej gastronomii, w których sprzedaż odbywa się przez „okienko”, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki MOPR, targowiska, stadiony oraz obiekty sportowe. Jednak te ostatnie tylko podczas trwania imprez i zawodów sportowych.

Miejsca domniemanej możliwości spożycia alkoholu

W Opolu spędzam dopiero swój pierwszy miesiąc, więc nie jestem dokładnie zaznajomiony z większością enklaw, gdzie zakaz ten, przynajmniej nieformalnie, nie obowiązuje. Oprócz ogródków piwnych, gdzie można spożywać alkohol, miejscem spornym będą według mnie chociażby wały nad Odrą i Młynówką. Na podobną sytuację powołuje się na swoim blogu Marek Tatała, cytowany przez serwis natemat.pl. TUTAJ zamieszczam link.

W myśl tej zasady miejscami nie objętymi zakazem są również lasy i plaże, z wyłączeniem fragmentów wyszczególnionych w rozporządzeniu wydanym przez daną gminę.

„A zatem, jak widać, ustawa nie wskazuje i nie przesądza z góry, iż w innych miejscach publicznych takich jak: las, ogródki działkowe, kamionki, w obrębie wałów, rzek nie można spożywać alkoholu. Zatem zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych innych niż wymienione w ustawie może zostać wprowadzony jedynie na podstawie uchwał rady miasta, gmin czy też regulaminów zarządców bądź właścicieli terenów, aby można było stwierdzić, że dany zakaz obowiązuje (art.14 ust.2a pkt.6)" - komentarz Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódziej Policji w Opolu.

Przyjmowanie mandatu

Teraz pora przejść do kwestii, na których skupiłem się trochę bardziej, czyli realnej możliwości poradzenia sobie z problemem.

W momencie podjęcia decyzji o przyjęciu mandatu, która wynika z braku znajomości prawa, przysługuje nam siedem dni na złożenie odwołania. Siedem dni od momentu jego otrzymania. Również na spłatę mandatu przysługuje termin siedmiu dni. W przypadku braku bieżącej gotówki mamy następujące rozwiązania:

  • złożenie wniosku o rozłożenie spłaty należności na raty,
  • złożenie wniosku o odroczenie spłaty należności lub części należności,
  • złożenie wniosku o umorzenie spłaty należności lub jej części.

Naturalnie, prośbę należałoby formalnie umotywować i później wykazać stan faktyczny. Dla zainteresowanych TUTAJ zamieszczam link do strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie można od razu pobrać odpowiednie druki.

Nie polecam biernej prokastrynacji i liczenia na fart, że zapomną albo będą za duże kolejki. Przeważnie nie zapominają, a wtedy należy dodatkowo ponieść koszty egzekucji komorniczej.

Odmowa przyjęcia mandatu

W momencie odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz policji bądź straży miejskiej ma obowiązek wystosować wniosek do Sądu Grodzkiego o ukaranie. W przypadku ostatecznego udowodnienia popełnionego wykroczenia będzie trzeba ponieść dodatkowo koszty sądowe.

Znajomość prawa może oczywiście skłonić funkcjonariuszy do odstąpienia od wypisania mandatu, co gwarantuje nam piąty artykuł kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który cytuję poniżej.

"Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

  1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  2. czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia."

Niemniej jednak należy liczyć się z ewentualną konsekwencją swojego postępowania. Na ostateczną zmianę decyzji o przyjęciu mandatu mamy 14 dni od zdarzenia.

Ewentualne ugody w kwestii zmniejszenia wysokości mandatu zdarzają się raczej przy poważniejszych i kosztowniejszych wykroczeniach.

Wysokość mandatu

Paragraf pierwszy dwudziestego czwartego artykułu kodeksu wykroczeń stanowi, że grzywnę wymierza się od 20 do 5000 złotych, chyba że inaczej wynika z odpowiedniej ustawy. Mandat nałożony za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym nie może przekraczać 100 zł.

„Zgodnie z art. 98 § 3 kpw mandat karny kredytowany powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Organ Policji nie jest organem uprawnionym do rozstrzygania kwestii powstałych zaległości w związku z nieuiszczeniem grzywny nałożonej w drodze prawomocnego mandatu karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje możliwość i wskazuje procedurę postępowania w zakresie zaskarżania prawomocnych MK. Stanowi o tym art. 101 kpw, zgodnie z którym prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeśli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, na wniosek złożony w zawitym terminie 7 dni przez ukaranego lub z urzędu, do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Ponadto, w przypadku grzywien nałożonych mandatem karnym przez funkcjonariusza Policji egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonuje Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tak więc organem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii zaległości powstałych w wyniku nałożenia prawomocnego mandatu karnego jest Opolski Wojewoda." - komentarz Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Porady końcowe

Napojem alkoholowym jest produkt zawierający stężenie alkoholu etylowego większe niż 0,5%. W praktyce oznacza to, że spożywanie piwa o niskim stężeniu alkoholu nie jest wykroczeniem.

Prywatnie nie zachęcam również do cwaniactwa, zwłaszcza przy braku dokładnej znajomości przepisów prawnych. Nieprzemyślane zachowanie, zwłaszcza pod wpływem alkoholu, może w pewnym momencie podpaść pod paragraf utrudniania czynności służbowych. Przypominam również, że całe zajście może skończyć się jedynie udzieleniem nagany.

Wyświetlenia: 5033
Proponowane artykuły