Wolne-dziennikarstwo.pl - O ISLAMIE Z ÖMER’EM ALI’M SARIGÜLEM
wolne dziennikarstwo


Nie jestem zwolennikiem jakiejkolwiek religii. Jak dla mnie, każda z nich jest klubem, posiadającym swoją chorą treść, w którą trzeba ślepo wierzyć (oczywiście wyłączając przy tym mózg), a w razie sprzeciwu, jest się złym, trafi się do ziemi lub, co gorsza, do piekła. Zrobiłem krótki wywiad o Islamie oraz przetłumaczyłem ze znajomym fragmenty Koranu, gdyż obecnie bardzo naciska się na tę religię. Mówi się o prawach kobiet (właściwie o ich braku), o ich całkowitej posłuszności mężom i o Dżihadzie. Mam nadzieję, że mój krótki i zwięzły wywiad z ÖMER’EM ALI’M SARIGÜLEM oraz tabelka (pokazująca różnicę w tłumaczeniu Koranu i fałszowaniu go przez Wikipedię) pokaże Wam, jak bardzo manipuluje się treścią, aby przedstawić coś/kogoś z negatywnej strony.

1. Czy Islam jest tolerancyjny dla innych religii wyznawanych w Turcji ?

Islam jest jedną z najbardziej tolerancyjnych religii na świecie. Kiedy spojrzymy na historię  imperium Osmańskiego , zrozumiemy to łatwiej.  W Turcji jest sporo kościołów, ponadto niektóre z nich są odrestaurowywane przez Turecki rząd.

2.Jakie jest podejście Islamu do homoseksualistów ?

W rzeczywistości, nie mam wystarczającej wiedzy aby w 100 % odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ to głęboki temat. Mogę za to powiedzieć, że mamy wiele osób o tej orientacji, wiele tego typu klubów, barów, miejsc etc. Zatem nie sądzę, aby obywatele Turcji mieli z tym tak wielki problem jak obywatele Polski. Natomiast uważam, że osoby tej orientacji nie posiadają obecnie zbyt wielu praw.

3.W Islamie kobiety są równoprawne, czy całkowicie podległe mężom?

W Islamie wszyscy ludzie są równi. Myślę, że ta odpowiedź jest wystarczająco satysfakcjonująca.

4. Dlaczego w twojej religii jest zabroniony alkohol?

Jak wszyscy wiemy alkohol prowadzi do  głupich rzeczy,  czasem złych, a czasem jeszcze gorszych. Dlatego w Islamie jest on blokowany , bo ludzie zachowują się przez niego całkowicie inaczej niż powinni.

5.Co robi rząd w celu zmniejszenia konsumpcji alkoholu przez muzułmanów?

Rząd stworzył prawo , które mówi, że kupowanie i sprzedawanie alkoholu po godzinie 22 jest zakazane. Stworzono taki zakaz aby młodzi ludzie, pijący zbyt często alkohol nie zaczepiali rodzin chodzących po mieście

6. Media ukazują Islam z negatywnej strony, jak myślisz czym to jest spowodowane ?

Hmmm, nie wiem czemu to robią, ale islam jest całkiem dobrą religią i nie posiada zbyt restrykcyjnych zasad. Media które myślą w sposób negatywny o islamie są może mediami chrześcijańskimi?

7.Czy sex (przed małżeństwem)  jest zakazany w twojej religii? Jaka jest twoja opinia na ten temat?

Aktualnie sex bez ślubu jest zakazany w każdej religii. W Turcji oczywiście też jest ten czyn uważany za zły, ale mimo tego ludzie go często praktykują. Musiałbyś zadać takie pytanie amerykanom, którzy są religijni.

8.Z tego co wiem w Maroko są miejsca gdzie ludzie mogą wyznawać Katolicyzm i Judaizm, istnieją takie miejsca w Turcji/ Istambule?

Tak jak Ci powiedziałem, w Turcji a w szczególności w Istambule każda religia ma swoją świątynie. I z tego co wiem mamy prawie 270 kościołów. Teraz ja mam pytanie: ile posiadacie w Polsce Meczetów?

PC: Szczerze , nie wiem. Byłeś w Polsce, więc widziałeś jak nasz kraj jest tolerancyjny (Jeśli wiesz co mam na myśli )

9.W Islamie jest konflikt pomiędzy Sunnitami a Szyitami, jaka jest jego przyczyna w twoim mniemaniu ? I jaka jest różnica pomiędzy nimi, prócz poglądów?

To jest pytanie naprawdę ciężkiego kalibru. Ale dostrzegam tego typu konflikt pomiędzy katolikami i protestantami. Oba te przykłady najlepiej symbolizują religię. Różnica jest taka że (szyici) nie lubią takich kalifów jak  : Omer, Ebu bekre i Uthman. Uznają tylko Kalifa Ali. Natomiast (Sunnici) lubią wszystkich kalifów.

10. W Polsce mamy katechetów (ludzi którzy uczą religii w szkołach), macie jakiś odpowiednik tego typu zawodu?

W szkołach, nie uczą religii, ponieważ Turcja jest świeckim państwem

11. Czy IMAM (osoba, która prowadzi modły w Meczecie) może posiadać dzieci?

Jasne, że może (śmiech) przecież też jest człowiekiem.

12. W religii Islamu dominuje Szariat. Czy za kradzież można faktycznie stracić rękę?

Tak jak powiedziałem Turcja jest państwem świeckim,  nie mam pomysłu jak odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie tniemy kogokolwiek.

13. Turcja jest krajem , który ma do czynienia z wieloma obcymi kulturami. Myślisz, że to jej pomaga się rozwijać, czy raczej jest na odwrót?

Obecnie się rozwija , bycie multi- kulturalnym miejscem posiada pozytywne aspekty, a czasem nie, jak sam wiesz. Dochodzi kłótni, jest tak: zbyt wiele kultur w jednym pomieszczeniu i dochodzi do nieporozumień. 


Wersja oryginalna wywiadu:

1.Is Islam tolerant of other faiths in Turkey?

Islam is one of the most tolerant faith on Earth. When we look at the history of Ottoman Empire we can understand that easier. And in Turkey there are lots of churhes, moreover some are being restored by Turkish Government.

2.What is the Islamic attitude towards homosexuals?

In fact, I dont have enough knowledge about the answer of your question. Because this is a deep issue to talk. But I can say that we have many gay people, clubs, bars, places etc. ; therefore, I dont think that turkish people have a big problem towards gay people at least not as much as polish people. On the other hand, I dont think they have much rights currently.

3. In Islam are women equal, or completely subordinate to their husbands?

In islam all people are equal. And I think this is a quite satisfactory answer to the question.

4.Why is alcohol prohibited in your religion?

As all we know alcohol makes people do something bad or sometimes even worse. That's why, in islam it is banned because it makes people someone who they are not in reality.

5.What does the state do to reduce alcohol consumption among Muslims?

State just made a law about that it says to buy or sell alcohol after 10pm is prohibited. Because they dont want young people drink alcohol too much and bother families who walk around.

6.The media negatively portrays Islam, what do you think is the cause of this?

Hımmm, I dont know why media does this. But Islam is quite nice religion and does not have so strict rules. The media which thinks islam is bad maybe is christian.

7. Is sex (before married) forbidden in your religion? What is your opininion about that?

Actually Sex without marriage is forbidden in all religions. And in Turkey of course it is bad but people practise it a lot. You need to ask that question to an american who is religious.

8.From what I know, in Morocco there are places where people can profess Catholicism and Judaism, do places like these also exist in Turkey/Istanbul?

As I said you, in Turkey especially in istanbul all religions have their temples. And again as l know in turkey we have almost 270 churches. Now I wanna ask a question how many mosques you guys have in poland?

PC: Honestly I don’t know. You were in Poland , so You saw how our coutry is tolerant (if You know what I mean)

9.In Islam there is conflict between Sunnites and Shiites, what is the cause in your opinion? And what's the difference between Sunnites and Shiites, besides views?

That is a huge huge huge question, but see it is exactly like the conflict between catholics and protestans so both think they are the best representative of the religion. the difference is they( Shiites ) dont like the caliphs such as Omer, Ebu bekr, and Uthman. They just like Caliph Ali. But ( sunnites) like all caliphs.

10.In Poland we have catechists (people who teach religion in schools) does your country have people with that profession or similar?

In school, They dont teach religous things cause Turkey is a secular country.

11.Can the Imam (person who carries out prayers in the mosque) have a wife and children?

Fore sure, He can haha he is a person as well.

12.In Islam there is Sharia law, does stealing result in the offender having their hand cut off?

As l said Turkey is secular ı even have no idea about the question. We dont cut anyone.

13.Turkey is a multicultural country, do you think this develops the country or makes development more difficult?

It is up to development, sometimes being multicultural is bad and sometimes good as you can imagine.It’s like this : to have many different cultures in one place may cause disagreement a lot.

 

„TABELA POKAZUJĄCA RÓŻNICE WYNIKAJĄCE Z PRZEKŁADU I INTERPRETACJI KORANU.”

 

QURAN ARABIC->ENGLISH

QURAN INTERPRETATED BY WIKIPEDIA IN POLAND

QURAN  ENGLISH -> POLISH

(2:191)

And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out . And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al Mashjid-Al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!

I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili. TESTOWANIE jest gorsze niż zabijanie. Nie walczcie z nimi przy meczecie dopóki oni pierwsi was tam nie zaatakują. Lecz jeżeli was zaatakują zabijcie ich. Taka jest rekompensata dla niewierzących.

2:216

 

Jihad (holy fighting in Allah's cause) is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you do not know.

Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!

JIHAD (święta wojna w sprawie Allaha) jest wam muzułmanom nakazana. Nawet jeżeli wam się ona nie będzie podobać. Wy nie wiecie ale Allah wie co jest dla was dobre.

9:41

March forth, whether you are light (being healthy, young and wealthy) or heavy (being ill, old and poor ), and strive hard with your wealth and your lives in the Cause of Allah. This is better for you, if you but knew.

Wyruszajcie - lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!

 Maszerujcie na przód czy jesteście lekko/mało ( zdrowi, młodzi i zamożni) czy ciężko (chorzy, starzy i biedni). I starajcie się/ walczcie w sprawie Allaha. To lepsze dla was, jeżeli wiecie.

9:123

O you who believe! Fight those of the disbelievers who are close to you, and let them find harshness in you; and know that Allah is with those who are Al- Muttaqun ( the pious – See V.2.:2).

O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.

O wy, którzy wierzycie! Walczcie z niewiernymi, którzy są przy was i niech zaznają od was szorstkości/ opryskliwości.  Allah jest z kalifami.

(2:228)

And their husbands have the better right to take tchem back in that period, if they wish for reconciliation.  And they ( women) have right ( over their husbands as regards living expenses) similar ( to those of their husbands) over them ( as regards obedience and repsect ) to what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them.

Mężczyzna pod każdym  względem przewyższa kobietę: ...niewiasty postępować powinny ze wszelką, przystojnością, a mężowie tak samo z niemi, ale mężowie mają stopień wyżej nad niewiastami

 

Kobiety mają więcej prawa nad mężami jeżeli chodzi o warunki życia i finanse. Podobnie mężczyźni mają większe prawa jeżeli chodzi o szacunek do nich i mają większa prawa do rozkazywania kobietom. Mężczyźni są odpowiedzialni za kobiety.

(43:17)

 

And if one of them is informed of the news of (the birth of a girl ) that wich he sets forth as a parable to the Most Gracious ( Allah), his face becomes dark, and he is filled with grief.

Kobieta jest istotą pustą i bezmyślną: Czyż powiedzą, że Przedwieczny jest ojcem tak wymyślnego stworzenia jako jest córka, której młodość przebiega na ubieraniu się i przyozdabianiu i która zawsze spiera się bezzasadnie? (43:17)

 

Jeżeli jeden z nich jest informowany o narodzinach dziewczynki która jest określona jako przypowieść  dla najbardziej łaskawego Allaha, jego twarz stanie się ciemna i będzie on pełny smutku.

Generalnie chodzi o to: narodziny dziewczynki dla muzułmanina, sprawiają, że jest on smutny.

(4:34).

Men are the protecotrs and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend ( to suport them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient ( to Allah and to their husbands), and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband’property).

Kobieta musi być posłuszna mężczyźnie i może być zmuszona do tego biciem, jeśli inne środki okażą się niewystarczające: Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych lożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być ochroną od złego z niemi obchodzenia się.  We współczesnych tłumaczeniach Koranu słowo „bić” jest tłumaczone jako „odsuwać się (od nich)”.

 

Mężczyźni są obrońcami i opiekunami kobiet,  ponieważ Allah stworzył jednego z nich, aby  je przewyższał  i aby kobiety mu służyły i się nimi posługiwał. Dlatego prawe kobiety są posłuszne i mają chronić rodzinę podczas nieobecności mężczyzny. (Mają dbać o własność swoich mężów ).

 

 

(2:223)

 

Your wives are a tilth for you, so go to your tilth , when or how you will, and send ( good deeds, or ask Allah to bestow upon you you pious offspring) for your ownselves beforehand. And fear Allah , and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers.

 

Mężczyzna może (poza okresem menstruacji i okołoporodowym) zawsze wymagać od żony współżycia seksualnego: Wasze żony, są to wasze pola, uprawiajcie je, ilekroć wam podobać się będzie. 

 

 

 

Wasze kobiety są dla was uprawą ziemi. Więc idźcie je uprawiać, kiedy i jak będziecie chcieli. (Wysyłajcie Allahowi dobre uczynki, albo zapytajcie go czy obdarzy was pobożnymi potomkami. Dla was samych wcześniej.Bójcie się Allaha , wiedząc się z nim , że się spotkacie (w przyszłości), i szerzcie dobrą nowinę dla wierzących.


Wyświetlenia: 3536
Proponowane artykuły